Novinky

 • 30.10.2023 Bol uvoľnený prechod Aurus Ekonomika ver. 23.04/0.

   
 • 29.06.2023 Bol uvoľnený prechod Aurus Ekonomika ver. 23.03/0.

   
 • 02.03.2023 Bol uvoľnený prechod Aurus Ekonomika ver. 23.02/0.

logo_aurusagro

AURUS AGRO

Pre úspešné riadenie je potrebné kvalitné plánovanie, pretože pomáha odhadovať príležitosti i riziká a umožňuje stálu kontrolu dosahovania stanovených cieľov. Vyberiete myšou plodinu zo zoznamu a umiestnite ju na príslušnú parcelu. To je všetko čo potrebujete urobiť na vytvorenie pestovateľského plánu s programom AURUS AGRO.

Cenné informácie o rotácii plodín, výrobných postupoch a potrebných technologických prestávkach na danej parcele sú zobrazované prehľadným spôsobom na časovej osi. Program sa dodáva naplnený štandardnými hodnotami výrobného procesu pre každú plodinu.

Každý poľnohospodársky podnik si môže tieto hodnoty individuálne upraviť a pripraviť vo viacerých variantoch. Rovnako sú plánované výrobné postupy (konvenčná metóda, bezorebná metóda, ...) a k nim priraďované príslušné ceny a náklady.

Výsledkom jednoduchého umiestnenia plodiny myšou na príslušnú parcelu je plnohodnotný plán toho, čo, kedy, ktorými prostriedkami a za akú cenu robiť. Inými slovami povedané výsledkom je VÝROBNÝ, FINANČNÝ A ČASOVÝ PLÁN RASTLINNEJ VÝROBY.

aagro_printscreen_1

Program AURUS AGRO sa tak stáva po pár minútach plnohodnotným pomocníkom pre správne rozhodovanie.

Každý poľnohospodár musí viesť evidenciu svojich aktivít na poľnohospodárskej pôde a musí vedieť dokladovať dodržiavanie legislatívy ktorá s pôdou súvisí. Ak je zároveň poberateľom priamych platieb alebo tzv. „projektových peňazí“ za projekty súvisiace s hospodárením na pôde, tak povinná evidencia a dokladovanie sú ešte podrobnejšie. Ide hlavne o Nitrátovú smernicu, Správnu farmársku prax, vysledovateľnosť potravín a podporu krížového plnenia.

V programe AURUS AGRO sa dajú pohodlne evidovať vykonané aktivity len potvrdzovaním alebo zmenou plánovaných hodnôt. Zo zaznamenaných hodnôt je potom možné vytvoriť výstupné zostavy pre všetku potrebnú legislatívu.

Program taktiež umožňuje exporty výstupov do najpoužívanejších formátov ako PDF, CSV a JPG.

Táto evidencia slúži pre odberateľov vašich produktov rastlinnej výroby a kontrolné orgány.

Zároveň zabezpečí potrebné informácie v krízových prípadoch, t.j. vždy keď treba spätne vysledovať celý reťazec výroby a distribúcie potravín od obchodu až po prvovýrobcu – poľnohospodára.

Program AURUS AGRO pomáha pripraviť dokumentáciu v požadovanej kvalite s vynaložením minimálnej námahy. Navyše pre vyššiu presnosť, orientáciu a vizualizáciu je možné užívané parcely zobraziť cez Google maps.

Tento moderný a výkonný nástroj umožňuje spájať a deliť parcely, s vysokou presnosťou merať plochy a vzdialenosti a jednoducho vytvárať tematické mapy – mapy plodín, úrod, kultúr, ..... Zároveň si môžete sami zakresliť do mapy vlastné kultúrne diely.

Užívateľovi sa ponúka pohľad na mapu užívaných produkčných blokov a parciel, prekrytú podľa potreby s ďalšími vrstvami ako sú katastrálna mapa, mapa BPJ, mapa chemizmu, mapa zraniteľných oblastí... Tým sa stáva kvalitným podporným nástrojom pre správne rozhodovanie.

Podľa údajov softvér vytvorí plánované a skutočné saldo príjmu a výdaju prvkov N, P, K, MG a S do pôdy z dát o hnojení, resp. zbere úrody. V bilancii je možné zohľadniť pasenia a biologickú fixáciu dusíka.

aagro_printscreen_2

Program upozorňuje na prípadné prekročenie povolených hodnôt vzhľadom na zraniteľné územia podľa príslušnej legislatívy. Okrem bilancie po parcelách je možné rátať aj celkovú bilanciu za podnik – nakúpené a použité hnojivá – prípadne bilanciu za živočíšnu výrobu – saldo vyprodukova­ných a použitých, resp. umies­tnených hospodárskych hnojív.

Správna farmárska prax umožňuje vytvoriť výstupy v elektronickej forme predpísaných kontrolných zostáv podľa zákonov:

 • Evidencia o hnojení pozemkov
 • Prehľad spotreby hnojív
 • Spôsob spracovania bilančného porovnania živín na poľnohospodárskom pozemku
 • Výsledná bilancia živín
 • Údaje o spotrebe prípravkov na ochranu rastlín
 • Evidencia spotreby prípravkov na ochranu rastlín
 • Spotrebované množstvo všetkých prípravkov na ochranu rastlín

Všetky zostavy možno predkladať príslušným kontrolným orgánom v papierovej ako aj v elektronickej podobe.

Požiadavky našich zákazníkov nám nie sú ľahostajné.

Všetky vaše problémy neodkladáme bokom, ale snažíme sa ich riešiť operatívne v čo najkratšom čase.

Naša firma ponúka externé vedenie vašej evidencie našimi pracovníkmi a v prípade záujmu aj nahranie vašich údajov spätne za predchádzajúce obdobia.